fbروش GeWorko:معاملۀ سبد تجاری و تجزیه و تحلیل | معامله اسپرد | IFCM ایران

مقاله در مورد روش GeWorko و PCI

در این قسمت تازه ترین مقالات مربوط به فرصت های جدید معاملاتی و تحلیلی مرتبط با روش GeWorko را پیدا می کنید. با مطالعۀ مقالات مان، موارد زیر را فرامی گیرید:
  • رموز بکارگیری روش GeWorko برای بهینه سازی استراتژی های کلاسیک معامله
  • ترکیب ابزارهای شخصی که شامل خصوصیات تاریخی منحصر به فرد بازگشت خطر است
  • راه های بکار گیری روش GeWorko بر مبنای عوامل تکنیکی، بنیادی و اقتصادکلان
  • و همچنین موارد دیگر